• ฟรี! คูปองส่วนลดพิเศษ 10% ไม่มีขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนใหม่ใน Line Official: @somuti.official
    จัดส่งฟรีหากสั่งซื้อ มากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ทูเกเตอร์ วิท จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และเว็บไซต์ www.somuti.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ให้ความสำคัญและความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และสมาชิกอย่างเคร่งครัด นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 และสำหรับใช้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น ดังนั้น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ หมายถึงคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดนั้น ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่จะถือว่าเป็นหน้าที่ของ ลูกค้าและสมาชิกที่จะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ โปรดศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด

การเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เลขบัตรเครดิต ประวัติการซื้อสินค้า IP address MAC address Cookie ID ฯลฯ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ (ต่อไปในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจง จะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับลูกค้าข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” )
เว็บไซต์นี้ให้บริการจำหน่ายสินค้าของบริษัท ทูเกเตอร์ วิท จำกัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและสมาชิกไว้ ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานระบบ เว็บไซต์อาจจะนำประวัติการสั่งซื้อสินค้าของคุณ มาวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือจัดทำโปรแกรมส่งเสริมการขาย ท่านอาจได้รับการติดต่อจากเว็บไซต์ผ่านอีเมลของท่านเกี่ยวกับการซื้อขาย หรือแจ้งเตือนถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ
ทางบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปสู่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน และ/หรือในบางกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งเตือนลูกค้าและสมาชิก ผ่านทางอีเมลของท่าน หากมีกรณีที่เกิดการคุกคามข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของทางบริษัท

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าว อาจจะมีผลตามกฎหมาย กับคนที่ถูกละเมิดหรือข่มขู่ว่าจะละเมิดหรือบุคคลอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายโดยกิจกรรมดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง ด้วยวิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองว่ามาตรการดังกล่าวจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับประกัน และขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทั้งหมด

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น

บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น (ถ้ามี) ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หากมีการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

การติดต่อกับเว็บไซต์

ทางเว็บไซต์ มีความยินดีหากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงกรณีที่ท่านต้องการทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กรุณาติดต่อผ่านอีเมล customer@somuti.com

ตระกร้าของฉัน

No products in the cart.